Velkommen til SelfaHEISEN PÅ DORA

 
 

Vi ønsker alle velkommen til oss, og håper alle får en positiv opplevelse den tiden dere er her.

Under følger noen regler som gjelder ved opphold på anlegget for å bidra til dette

 • Før ankomst (ca 30 min), varsles helst plassleder på telefon 404 66 931  
 • Forbered fortøyning inkludert fendere før du ankommer dokken. Fendere bør festes i vannlinjehøyde ved fortøyning til flytebrygge.
 • Ved bruk av leider og stillas må disse alltid være festet i båten. Kontroller at utstyret er i orden før bruk. 
 • All bruk av åpen ild inkludert sigaretter er forbudt på området. Vær oppmerksom i forhold til brannfare.
 • Spør før lån av verktøy, og ved behov for bistand til løft med truck eller kran
 • Barn og dyr er ikke tillatt på området uten spesiell avtale - ta kontakt om dette.
 • Alkohol og andre rusmidler er ikke tillat 
 • Hjelm er påbudt i nærheten av kran

Avfallsbehandling

 • Spyling av båter: båteier bruker gummiskyver og bringe spylevannet ned i renne på ståldekket. 
 • Skjell og liknende kastes i egen beholder. 
 • Spillolje skal tømmes i 1000L fat ute på pir 
 • Gråvann skal umiddelbart tømmes i 1000l fat ute på pir 
 • Oljefilter / dieselfilter kastes i fat merket med «filter» ute på pir 
 • Restavfall og tomme malings spann kastes i søppel container merket med «Restavfall»
 • Defekte batteri settes på palle merket med «batteri» ute på pir
 • Gjenværende maling settes på palle ute på pir 
 • På fartøy som skal inn i hall må septiktanker være tømt og brennstofftanker og gassbeholdere være stengt.
 • Ved lengre opphold skal proviant fjernes og kjøleskap/frysere tømmes av rederi.
 • Fartøy som står utendørs eller ligger ved kai, skal være sikret for vær og vind.
 • I vinterhalvåret skal fartøyet være frostsikret - om fartøyet ikke er frostsikret ved ankomst Dora må plassleder varsles om dette. 

Fakturering og oppgjør. 

 • Før båten oppdraget overleveres oppdragsgiver skal oppgjøret være betalt i sin helhet om ikke annet avtales. 
 • Alt arbeid uføres på eget ansvar og risiko på egen båt. 

All innleie av ekstern arbeidskraft er i utgangspunktet ikke tillatt og skal alltid avklares på forhånd eller leies inn via Selfa Arctic AS

Under kan du melde inn dine behov før ankomst slik at mest mulig er klart. Bekreft også at du har lest og akseptert reglene for bruk av anlegget over. 

Regler for anlegget
Jeg bekrefter å ha lest og akseptert reglene for bruk av anlegget på Dora
Navn
Navn
Jeg trenger
Noter gjerne type / antall i feltet unnder
Jeg ønsker tilbud på
Presiser i feltet under